Hizmetlerimiz

Özel Güvenlik İzin Belgesi


Özel Güvenlik Hizmetlerinde İzin Alma Mecburiyeti

Modern topum hayatının doğal bir yansıması olarak kişi, kurum ve kuruluşların güvenliğe yönelik talepleri 5188 sayılı kanun kapsamında karşılanmaktadır. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler; İl Özel Güvenlik Komisyonundan “ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİ” almak zorundadır.

İzin belgesi için ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Özel Güvenlik İzni (5188/3)

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

(Değişik) Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valilik onayı ile sona erdirilebilir.

Yönetmelik (MD.8)

Kişi ve kuruluşlar, özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

Valilik tarafından özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.

Komisyonun özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için r Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir. 

2006/42 Sayılı Genelgeye Göre Özel Güvenlik İzni

1-Özel Güvenlik İzni

Özel güvenlik izni almak için müracaatlar ilgili valiliğe yapılacaktır. Komisyonca alınan kararlar valinin onayı ile yürürlüğe konulur ve Özel Güvenlik Komisyonu Karar Defterine işlenir.

Site ve apartmanlar özel güvenlik izni almadan güvenlik görevlisi görevlendiremezler. Site/apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınacaktır. Konutlar için, konut sahibi tarafından müracaat edilmek suretiyle özel güvenlik izni alınabilir. Komisyon tarafından tespit edilecek sayıda güvenlik görevlisi ve silah tahsis edilecektir. Umuma açık içkili işyerleri Kanunun 8 inci maddesi gereğince silahsız özel güvenlik görevlisi bulundurmak kaydıyla özel güvenlik izni talebinde bulunabilirler.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği üzere, özel güvenlik izni için yapılan talep üzerine, güvenliği sağlanacak yerin coğrafi konumu, m2 olarak büyüklüğü, ekonomik ve stratejik önemi, şehir merkezine ve en yakın genel kolluk birimine olan uzaklığı gibi özellikleri de göz önünde bulundurularak, özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, gerektiğinde bulundurulacak veya taşınacak azami silah sayısına il özel güvenlik komisyonu karar verecektir.

Ancak il özel güvenlik komisyonu kişi ve kuruluşların talebini de dikkate alacaktır. Özellikle birçok ilde faaliyet gösteren kuruluşların, şubeleri için ilgili kuruluşun güvenlik standartlarının karşılanması ve her ilde farklı uygulamalara meydan verilmemesi açısından, özel güvenlik personelinin sayısı hususunda il özel güvenlik komisyonlarınca mümkün olduğunca başvurudaki talepler dikkate alınacaktır.

Kanunun 3 üncü maddesi ile, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik uygulamasını sona erdirme hakkı tanınmıştır. Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, uygulamanın sona erdirilmesi hususunda takdir hakkı ilgili kuruluşa ait olup komisyonların ve valiliklerin özel güvenlik uygulamasının sürdürülmesinde ısrar etme yetkisi bulunmamaktadır.

5188 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi gereği 2495 sayılı Kanun kapsamında bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurulmuş olan kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri halinde, Yönetmeliğin EK-1’inde belirtilen Özel Güvenlik İzin Belgesi, Komisyon kararı alınmaksızın verilecektir

Daha önce 2495 sayılı Kanun kapsamına alınarak özel güvenlik önlemleri ile korunan kurum ve kuruluşlar da 5188 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle özel güvenlik izni almış sayılmaktadır. Bu kuruluşlar ilave personel ve silah kadrosu talebinde bulunabilecekleri gibi özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesini isteyebileceklerdir.

2- Özel Güvenlik İzni İçin İstenilecek Belgeler

a-Özel güvenlik izni için başvuran kamu kurum ve kuruluşlarından istenilecek belgeler:

 • Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
 • (Değişik : 08/11/2005 tarih ve 2005-117 sayılı genelgenin 1.Maddesi) Bağlı bulunduğu Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, Üniversiteler için, YÖK’ün uygun görüşü, İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisinin, Belediye Başkanlıkları için Belediye Meclisinin kararı,
 • İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinin özel güvenlik kapsamına alınması için İl Valisinin, Belediye Başkanlıkları ve bağlı birimlerinin özel güvenlik kapsamına alınması için de Belediye Başkanının uygunluk görüşü yeterli kabul edilecektir.
 • Başvuru Formu ( İndirmek için  OZELGUVENLIK_BASVURU_FORMU.xls   tıklayınız)

b- Özel güvenlik izni için başvuran özel kuruluşlar ve özel bankalar için istenecek belgeler:

 • Kuruluşun talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
 • Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
 • Ticaret Sicil Gazetesinin yayımlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayımlanmamış ise Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak olan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İmza yetkisine sahip şahısların imza sirküleri,

c-Özel güvenlik uygulamasını sona erdirmek için istenilecek belgeler:

 • Talep yazısı,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında Bakanlık/Genel Müdürlük görüş yazısı,
 • Özel kuruluşlarda yönetim kurulu kararı veya ortaklarının almış olduğu karar,

d -Personel ve silah kadrolarının indirimi, artırımı ve yeniden belirlenmesi halinde istenilecek belgeler:

 • Talep yazısı, (Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında silah ve personel artırımında Bakanlık/Genel Müdürlük/Rektörlük görüş yazısı