Güvenlik Eğitimi Başvuru Koşulları

Güvenlik Eğitimi Başvuru Koşulları


GÜVENLİK EĞİTİMİ BAŞVURU KOŞULLARI

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar
( 5188 nolu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunda geçen madde )

MADDE 10. — Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.


SAĞLIK ŞARTLARI
( 5188 nolu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunda geçen madde )

Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.
a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.
c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.
d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.
e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.

Bu temel şartların yanı sıra
SİLAHLI EĞİTİM
1.En az lise ve dengi okul mezunu olmak
2.21 yaşını dodurmuş olmak
3.120 saat temel eğitimi tamamlamak

SİLAHSIZ EĞİTİM 
1.En az ilköğretim(ortaokul)mezunu olmak
2.18 yaşını dodurmuş olmak
3.90 saatlik eğitimi tamamlamak


KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

1-2 Adet fotoğraf
2-1 Adet ikametgah belgesi.(Resimli) 
3-1 Adet nüfus cüzdan fotokopisi
4-1 Adet diploma fotokopisi 
5-1 Adet  sağlık raporu